Zakupione nowości
Zakupione nowości

Szanowni Państwo,

Chciałabym poinformować, że korespondencyjne konto e-mailowe Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie zostało zmienione. Od teraz proszę kierować wszelkie wiadomości na adres: sztabin@centrum-biblioteczne.pl

Z poważaniem,
Małgorzata Ostrowska
Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie

OJCZYZNA – TO MY

„Potrzeba nieustającej odnowy umysłów i serc,

aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,

uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych

i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro,

jakim jest wolna Ojczyzna”

Jan Paweł II

Różnymi drogami dochodziliśmy do Niepodległości. Trud tych dróg bezpośrednio nie odczuwało współczesne pokolenie, lecz nasi dziadowie i pradziadowie. To oni kosztem wyrzeczeń, cierpień, a niejednokrotnie śmierci realizowali swoje marzenia i sny o Wolnej Polsce, a kiedy w roku 1918 przystąpili do odbudowy własnego państwa, piętrzyły się przed nimi trudności, z których niektóre były tak poważne, że obciążona nimi niepodległość wydawała się dłuższą metę niemożliwa do utrzymania. Duża część robotników i większość chłopów nie uświadomiła sobie swej przynależności do wspólnoty narodowej i trzeba było dwudziestu lat własnej państwowości, a następnie wieloletnich przeżyć okupacyjnych, by świadomość narodowa dotarła do Polaków, że Ojczyzna – to My – mieszkańcy tej połaci ziemi, którą legendarny Lech obrał za swoją siedzibę.

 W roku 2018 – w stulecie Odzyskania Niepodległości pragnęliśmy poprzez szkoły, organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia, kościół i instytucje państwowe zachować w pamięci historię minionych lat i w łańcuchu pokoleń umieścić swoje trwałe ogniwo. Materialnym przekazem naszych patriotycznych uczuć było wybudowanie „Obelisku Niepodległości”. Uroczystość odsłonięcia tego pomnika odbyła się 7.X.2018 roku, a rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym w Sztabinie przez księży Krzysztofa Bronakowskiego i Jerzego Galińskiego. W świątyni wypełnionej po brzegi wzruszały poczty sztandarowe wystawione przez: Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Krasnymborze, Szkołę Podstawową im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie, Ochotnicze Straże Pożarne – Jaminy, Mogilnice, Sztabin, a także oprawa muzyczna w wykonaniu chóru kościelnego z Augustowa. Miejscowy proboszcz Krzysztof Bronakowski swoją homilię oparł na trzech filarach – Niepodległość – Wolność – Miłość, łącząc umiejętnie w ten sposób wątek patriotyczny z rodzinnym. Przywołując słowa naszych wielkich poetów Cypriana Norwida i Wisławy Szymborskiej, celebrans poddał refleksji nasze postawy, gdyż my Polacy często wolność zamieniamy w samowolę, kłócimy się, nie wiedząc, czego chcemy, błądzimy po omacku z powodu braku duchowych przywódców takiej miary jak Ojciec święty Jan Paweł II czy kardynał Stefan Wyszyński.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie – w parku, gdzie na centralnym miejscu posadowiony został obelisk w kształcie czworobocznego słupa, zwężającego się ku górze, ze ściętym płasko szczytem, a na nim wymowny napis:

„Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli

i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem”

Jan Paweł II- „Pamięć i Tożsamość”

W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Społeczność Gminy Sztabin

11 listopada 2018 r.

Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po czym dziecięcy zespół „Sztabiniaki” wykonał reprezentacyjny polski taniec narodowy „Polonez”. Następnie wystąpił Wójt Tadeusz Drągiewicz, który krótko przedstawił historię tego miejsca: Nasze pokolenie pamięta stojący do niedawna w tym miejscu pomnik ufundowany przez społeczeństwo gromady Sztabin wzniesiony z okazji 20 rocznicy powstania PRL. Pomnik upamiętniał poległych w walce o utrwalenie władzy ludowej z rąk reakcyjnego podziemia. W opinii poprzednich władz obiekt ten był akcentem historycznym, potwierdzającym skomplikowane oraz zawiłe, a czasem jeszcze owiane mrokiem tajemnicy – dzieje Ziemi sztabińskiej z lat 1945-1949. W 2017 roku pomnik ten znalazł się na wykazie pomników i tablic podlegających dekomunizacji (Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego). W marcu bieżącego roku pomnik został zdemontowany. Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego Rada Gminy Sztabin podjęła uchwałę o budowie pomnika upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości, przeznaczając na to środki w budżecie gminy. Zgodnie z wnioskiem Towarzystwa projekt pomnika został odwzorowany na obelisku, który był wzniesiony przed II wojna światową z okazji 10-lecia niepodległości Polski właśnie w tym samym miejscu. Wykonawcą pomnika była firma Pana Modzelewskiego ze Sztabina.

Przejęci doniosłością chwili przeżywaliśmy odsłonięcie pomnika przez wójta gminy Tadeusza Drągiewicza i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej Małgorzatę Ostrowską, po czym proboszcz Krzysztof Bronakowski wyświęcił monument. Wieńce pod pomnikiem złożyli: Wójt z przedstawicielem |Urzędu Gminy, Radni Gminy Sztabin, Starosta z przedstawicielem Rady Powiatu Augustowskiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie ”Aktywny Sztabin”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego.

W dowód uznania za dobrą współpracę, wkład wniesiony w rozwój samorządności, zaangażowanie oraz aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Augustowskiego – Starosta Jarosław Szlaszyński w asyście radnego powiatu Andrzeja Mursztyna wręczył wójtowi gminy Tadeuszowi Drągiewiczowi Medal Zarządu Powiatu w Augustowie „Za Zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. W krótkim wystąpieniu starosta przypomniał sylwetki twórcy Rzeczpospolitej Sztabińskiej – hrabiego Karola Brzostowskiego oraz posła i senatora tej ziemi Michała Łazarskiego. Z kolei marszałek Województwa Bogdan Dyjuk wręczył gospodarzowi gminy – medal pamiątkowy wydany z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Podlaskiego. Marszałek podkreślił rangę uroczystości, która przejdzie do lokalnej historii jako bardzo ważne wydarzenie.

Oprawę artystyczną wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie pod opieką nauczycieli – Marianny Kareckiej, Heleny Łukowskiej, Emila Malesińskiego oraz instruktora Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie Grzegorza Sobczaka.

Wójt gminy podziękował za odznaczenia i skierował do uczestników doniosłe słowa: Stoimy przed pomnikiem, który pozwoli upamiętnić doniosłość tego wydarzenia. Uważam, że udział w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę, którzy w walce poświęcili to, co najcenniejsze każdemu człowiekowi – własne życie. Musimy myśleć także o przyszłości, aby to co zostawili nasi przodkowie nie zostało ograniczone, żebyśmy tych wartości nie zostali pozbawieni. Udział w dzisiejszej uroczystości to praktyczna lekcja historii, którą wspólnie tworzymy.

opracowała Helena Kozłowska

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć